JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

AI verkennen | Les 3 | Presenteren met AI

In deze les passen studenten toe was ze in voorgaande lessen over kunstmatige intelligentie geleerd hebben in een presentatie.

AI verkennen | Les 3 | Presenteren met AI
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student | Mentimeter | ChatGPT & DALL-E*
In te zetten bij:
Mediawijsheid | ICT | Burgerschap

Competentie

Toepassingen exploreren.

Apparaten en software bedienen.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Kunstmatige intelligentie (Ai).

Lesdoelen

 • De student begrijpt de mogelijkheden en toepassingen van ChatGPT en DALL-E in het toekomstige werkveld;
 • De student kan ideeën bedenken voor het gebruik van ChatGPT en DALL-E in het toekomstige werkveld;
 • De student kan ChatGPT en DALL-E effectief gebruiken om presentaties te versterken en ideeën te genereren;
 • De student kan op een overtuigende manier een presentatie geven over toekomstige ambities, met behulp van AI-tools zoals ChatGPT en DALL-E.

Te leveren producten

Een presentatie.

Beginsituatie

Dit is de derde les van deze lessenreeks. De studenten hebben in les 1 kennis gemaakt met kunstmatige intelligentie door te werken met ChatGPT. In les 2 hebben ze op die kennis voort gebouwd door te werken met tekst-naar-beeld toepassingen DALL-E en Midjourney.

Dit is de derde les uit de lessenreeks ‘AI verkennen’.
Les 1 | Ontdekken met ChatGPT
Les 2 | Beeldcreatie met DALL-E en Midjourney
Les 3 | Pitch perfect met ChatGPT, DALL-E en Midjourney

Vooruitkijken - 15 min

Tijdens de introductie van de derde les over AI benadruk je het belang van interactie en betrokkenheid bij het onderwerp, door te starten met een ‘AI-speed quiz’, waarbij studenten snel moeten reageren op stellingen of vragen over AI, ChatGPT en DALL-E.

Verdeel de klas in twee teams en geef elk team een stuk A3-papier of een whiteboard en markers. Elk team krijgt slechts tien seconden om het juiste antwoord op te schrijven op hun A3-papier of whiteboard. Na tien seconden laat je beide teams hun antwoorden tegelijkertijd tonen.

Geef punten aan het team dat het juiste antwoord geeft. Je kunt dit doen door een punt toe te kennen voor elk juiste antwoord of door punten toe te kennen op basis van snelheid.

Na de quiz laat je elk team kort reflecteren op de stellingen of vragen. Moedig ze aan om te bespreken waarom ze bepaalde antwoorden hebben gegeven en welke inzichten ze hebben opgedaan.

Voorbeelden van quiz-vragen zijn:

 • Wat is ChatGPT? Is het een chatbot of een beeldgeneratie-AI?
 • Welke toepassingen kun je bedenken voor DALL-E?
 • Waar staat de afkorting AI voor?
 • Welk AI-model wordt gebruikt om realistische beelden te genereren op basis van tekstuele beschrijvingen?
 • Wat zijn enkele voordelen van het gebruik van AI in bedrijven en organisaties?
 • Welke ethische overwegingen zijn belangrijk bij het gebruik van AI?
 • Wat is een mogelijke beperking van AI-modellen?

Maak een bruggetje naar het lesdoel van vandaag door uit te leggen dat we met deze bestaande kennis nu meer gaan leren over het gecombineerd toepassen van ChatGPT en DALL-E of Midjourney.

Uitvoering - 40 min

Na de AI-speedquiz is het tijd om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Voordat de studenten aan de presentatie-opdracht beginnen, vraag je naar de mogelijkheden die zowel ChatGPT als DALL-E bieden voor de toekomstige beroepspraktijk. Open daarom een woordwolk (bijvoorbeeld met Mentimeter) en laat de studenten zoveel mogelijk antwoorden geven op de vraag: “Hoe kan je ChatGPT toepassen in je (toekomstige) werkveld? Noem zoveel mogelijk ideeën”.

Het beantwoorden van deze vragen kan studenten op weg helpen om tijdens de volgende presentatie-opdracht creatief en breed te denken. Bespreek hierna klassikaal de verzamelde ideeën en noem toepassingen die niet zijn genoemd. Voorbeelden van ideeën:

 • Het schrijven van teksten (bijvoorbeeld blogs, artikelen of bijschriften voor sociale media);
 • Het opstellen van e-mails of zakelijke brieven;
 • Het controleren of verbeteren van geschreven teksten.

Opdracht 1
De studenten maken een presentatie over hun toekomstige beroep en gaan in op hun ambities. Ze gebruiken een AI-tool, zoals ChatGPT, DALL-E of Midjourney om de presentatie te versterken. Op het werkblad staan de stappen voor de studenten uitgeschreven.

De presentaties worden beoordeeld op inhoud, gebruik van AI-tools, creativiteit en presentatievaardigheden. Beoordeel de presentatie aan de hand van onderstaande onderdelen:

 1. Inhoud: is de presentatie overtuigend en boeiend?
 2. Gebruik van DALL-E of Midjourney: heeft de student DALL-E of Midjourney op een slimme manier gebruikt om de presentatie te versterken?
 3. Gebruik van ChatGPT: zijn er goede vragen gesteld aan ChatGPT om de presentatie inhoudelijk te versterken?
 4. Creativiteit: heeft de student creatieve manieren bedacht om de presentatie te ondersteunen?
 5. Presentatievaardigheden: is de student in staat om op een heldere en overtuigende manier te presenteren?

Verdiepingsopdracht

Verdeel de studenten in groepen en geef elke groep een specifiek onderwerp binnen de beroepspraktijk. Geef de groepen beperkte tijd, bijvoorbeeld tien minuten, om met behulp van ChatGPT en DALL-E zoveel mogelijk ideeën te genereren voor innovatieve toepassingen binnen hun toegewezen onderwerp. De groepen kunnen hun beste ideeën presenteren aan de klas.

Hieronder enkele voorbeelden van innovatieve toepassingen gegenereerd door ChatGPT voor studenten Allround Mediamaker die binnen de beroepspraktijk het onderwerp ‘copyshop’ krijgen:

 • Automatische bestellingen: ChatGPT kan klanten helpen bij het plaatsen van bestellingen voor kopieer- en printwerk;
 • Printadvies: ChatGPT kan klanten helpen bij het selecteren van de meest geschikte printoplossingen voor hun behoeften;
 • Ontwerpassistent: ChatGPT kan dienen als een virtuele ontwerpassistent voor klanten die hulp nodig hebben bij het maken van aantrekkelijke kopieën, flyers of posters.

 

Terugkijken - 5 min

Reflecteer met de studenten op wat ze geleerd hebben over deze AI-toepassingen tijdens de drie afgelopen lessen. Laat de studenten eerst even nadenken over wat zij meenemen uit deze lessenreeks naar hun dagelijkse leven en/of werkpraktijk. Je kunt hierna studenten de beurt geven om te delen wat ze meenemen, of een edutool als Mentimeter inzetten om de antwoorden te verzamelen.

Om studenten te helpen, kun je de volgende reflectievragen stellen:

 • Welke vaardigheden heb je ontwikkeld in deze lessenreeks?
 • Wat vond je moeilijk en hoe ging je daarmee om?
 • Wat vond je het meest interessant van de lessen en waarom?

* De voorwaarden voor het gebruik van generatieve ai als ChatGPT en DALL.E worden vaak gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat gratis gebruik van de diensten wordt beperkt.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie