JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Leren prompten met kunst

Hoe kan kijken naar kunst studenten helpen met het schrijven van goede prompts voor generatieve AI zoals ChatGPT en DALL.E?

Leren prompten met kunst
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Scherm/beamer | Eigen device | Accounts op ChatGPT & DALL-E*
In te zetten bij:
Mediawijsheid | ICT | Nederlands | Burgerschap

Competentie

Thema

Prompten (Ai)

Lesdoelen

  1. Begrip van AI-prompts: de student kan uitleggen wat AI-prompts zijn en waarom ze van cruciaal belang zijn bij het werken met AI-modellen voor tekst- en beeldgeneratie.
  2. Effectieve instructies formuleren: de student kan duidelijke, effectieve instructies formuleren in hun prompts om specifieke resultaten te verkrijgen.
  3. Kritisch denken: de student kan analyseren en beschrijven welke invloed kleine veranderingen in instructies hebben op de output.
  4. Zelfreflectie: de student kan reflecteren op het belang van het begrijpen van AI-prompts

Te leveren producten

Een prompt voor een scène uit een film

Beginsituatie

De meeste studenten werken waarschijnlijk al met ChatGPT & DALL E, maar of zij deze tool echt effectief inzetten en daardoor hun beoogde resultaten halen is nog maar de vraag. De studenten onderschatten waarschijnlijk het belang van het schrijven van heldere, uitgebreide instructies, of prompts.

Deze les heeft als doel docenten te voorzien van een gestructureerde aanpak om studenten te leren hoe ze effectieve AI-prompts kunnen schrijven voor tekstgeneratie met behulp van AI-modellen, met speciale aandacht voor het gebruik van hun kunst (schilderijen en films) als inspiratie.

Vooruitkijken - 15 min

Start met een activerende rondvraag: wie van jullie maakt er gebruik van ChatGPT? Vraag door: waarvoor gebruiken jullie het en hoe doen jullie dat precies?

Leg vervolgens de basisbegrippen uit van AI-prompts en hun belang bij het sturen van AI-modellen voor tekst- en beeldgeneratie. Benadruk het doel van de les om studenten te leren hoe ze instructies en context effectief kunnen gebruiken.

Toon en bespreek enkele voorbeelden van prompts en de bijbehorende gegenereerde resultaten. Toon hoe de instructies en context de gegenereerde tekst beïnvloeden. Dit kun je doen door live ChatGPT & DALL-E te gebruiken op het scherm. Laat de studenten een eigen account maken wanneer ze dit nog niet hebben. In deze lessenserie zijn stappen opgenomen over hoe je dat doet.

Uitvoering - 40 min

Basisopdracht

Laat vervolgens het Melkmeisje van Johannes Vermeer op het scherm zien en geef de eerste opdracht:
“Schrijf in DALL-E een prompt die als resultaat het schilderij ‘Het Melkmeisje’ op zou moeten leveren.”

Vertel de studenten dat ze goed moeten kijken, om een zo specifiek mogelijke prompt te schrijven. De studenten mogen niet de titel van het daadwerkelijke schilderij gebruiken in hun prompt, maar wel de naam van de maker.

Voel je vrij om een ander kunstobject te kiezen als dit beter past bij jouw onderwijspraktijk.

Bespreek de resultaten van deze opdracht om studenten te laten begrijpen hoe instructies invloed hebben op de output. Dit kun je doen door enkele resultaten van de studenten te tonen op het scherm en gezamenlijk delen van de prompt verder specifieker maken.Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg
Wanneer studenten worstelen met deze opdracht kan het helpen om een invulzin te gebruiken. Bijvoorbeeld:
Geef mij een schilderij in de stijl van Johannes Vermeer van een … die … In de kamer zie je … Ze is gekleed in een … die de volgende kleuren heeft: …Verdiepingsopdracht

Vervolg met de tweede opdracht: “Kies je favoriete film en schrijf een prompt die een iconisch stilstaand beeld genereert die lijkt op een scène uit die film.” Benadruk het belang van het vastleggen van de sfeer en essentie van de film in de prompt. Ook deze prompts kun je klassikaal bespreken door ze te tonen op het scherm.

Faciliteer een discussie waarin studenten hun resultaten delen en vergelijken voor de tweede opdracht. Hoe hebben verschillende prompts invloed gehad op de gegenereerde teksten? Wat hebben ze geleerd over het schrijven van effectieve instructies?

Presenteer en bespreek enkele nuttige tips voor het schrijven van effectieve prompts, zoals het gebruik van specifieke details, het benadrukken van belangrijke kenmerken en het experimenteren met verschillende formuleringen.

Terugkijken - 5 min

Sluit de les af door de studenten te laten reflecteren op het belang van deze vaardigheden en hoe dit ze zou kunnen helpen in hun beroepspraktijk. Dit kun je doen door de werkvorm denken-delen-uitwisselen te gebruiken:

  1. Geef studenten de vraag hoe ze deze vaardigheid kunnen toepassen in hun beroepspraktijk. Daar mogen ze eerst individueel over nadenken.
  2. Laat ze vervolgens in duo’s hun antwoorden met elkaar delen.
  3. Indien nodig stellen studenten hun antwoord nog bij.
  4. Vraag een aantal studenten om hun antwoord klassikaal te delen
  5. Bespreek indien nodig de verschillen tussen de antwoorden van studenten.

* Download English lessons

* De voorwaarden voor het gebruik van generatieve ai als ChatGPT en DALL.E worden vaak gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat gratis gebruik van de diensten wordt beperkt. Voor deze ’text to image’ opdracht is de gratis versie van Stable Diffusion ook toereikend. 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie